banner-chemicalsjpg

Etikettering för GHS (Global Harmonized System)

BarTender® programvara är en integrerad komponent i GHS-märkningsstrategin som används vid olika kemiska anläggningar runt om i världen och distribueras vid ICIS Top 100 tillverkare samt lokala och regionala verksamheter. Den kemiska industrin väljer BarTender för dess enkla installation och konfigurerbara teknik, allt med stöd av branschkunskap — vi förstår den regulatoriska pressen och pressen inom försörjningskedjan som kemiska tillverkare och distributörer står inför.


Om GHS

Förenta nationerna antog Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) år 2002 med målet att förbättra arbetssäkerhet och förenkla global handel genom att föreskriva en uppsättning av regler som täcker utbildning, produktetikettering och säkerhetsdokumentation för identifiering av kemikalier och hur de bör hanteras på arbetsplatsen. GHS ses över och omarbetas vartannat år av FN, med den sjätte reviderade upplagan som antas i år, 2015.

Varje medlemsland i FN bestämmer vilka kategorier och element i systemet som de vill anta och väljer ett eget schema för att implementera dem.

I USA antogs GHS år 2012 med tidsfrister för efterlevnad utspridda under 2014, 2015 och 2016. GHS administreras av OSHA och kallas även ibland för HazCom 2012. Det är viktig att komma ihåg att OSHA:s primära mandat är arbetsplatssäkerhet. När en produkt är i förvar hos en av dina anställda, hanteras, lagras eller transporteras, håller OSHA dig ansvarig för korrekt märkning. Arbetare måste alltid ha åtkomst till fullständig information om risker.

Inom den Europeiska unionen kallas GHS för CLP, vilket är kort för “EG förordning nr. 1272/2008 gällande klassificering, etikettering och paketering av ämnen och blandningar." CLP antogs år 2008 och trädde i kraft år 2009. CLP administreras av den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

GHS har implementerats och tagits i bruk fullständigt i Japan, Korea, Nya Zeeland och Taiwan, Folkrepubliken Kina, med andra länder i APAC i olika antagningsstadier.

För mer specifik information, för muspekaren över kartan för att se GHS implementeringsstatus för valda länder och regioner.

Länder/regioner som redan har implementerat GHS
Länder/regioner som håller på att implementera GHS
För muspekaren över kartan för att se GHS implementeringsstatus för valda länder och regioner.
Brasilien
Rena ämnen måste klassificeras korrekt, förpackas, märkas och åtföljas av SDS. Från och med den 1 juni år 2015 måste blandade kemikalier klassificeras i enlighet med förordningen. Brasiliansk portugisiska är önskat språk för märkning och dokumentation.
Kanada
Health Canada publicerade ett utkast till förslag för implementering av GHS och kommentarsperioden avslutades den 15 september år 2013. I avvaktan på slutlig regel.
Kina
Implementerat för transport, SDS, etiketter och klassificering
Europeiska unionen/EES
CLP-förordningen för klassificering, märkning och förpackning anpassar den Europeiska Unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till GHS, som är fullständigt implementerad för substanser. Tidsfristen för full överensstämmelse för blandningar är den 1 juni 2015. Turkiet, som nyligen har ansökt om att få ansluta sig till EU, har etablerat en tidsfrist för klassificering av ämnen enligt förordningen den 1 januari 2013. EU-kandidatlandet Makedonien håller på att implementera GHS.
Indien
Ett utkast till en ny uppsättning regler antogs 2011. I oktober 2013 hade de slutgiltiga reglerna ännu inte publicerats.
Japan
Japan har påbörjat GHS-processen år 2001 och regelverket är fullt implementerat.
Ryssland
Tillämpning av GHS-regler är valfritt. Fullständig implementering för transport av farliga gods. Eurasiska ekonomiska unionen (EEC) har antagit ett regelverk som gör överensstämmelse med GHS rättsligt bindande från och med juli år 2017, om medlemsländerna (Ryssland, Kazakstan och Vitryssland) kan komma överens om genomförandet.
USA
Den 1 december år 2013, tidsfrist för utbildning av anställda gällande nya etiketter och SDS-format; Den 1 december år 2015, tidsfrist för överensstämmelse med GHS-bestämmelser, förutom distributörer som får fortsätta frakta produkter märkta enligt det gamla systemet från sina leverantörer; Den 1 juni år 2016, alla kemikalier som förvaras och transporteras i USA måste märkas och transporteras i enlighet med GHS-förordningen.
Mexiko
Fullständigt implementerat, dock är överensstämmelse med GHS i Mexiko inte obligatoriskt eller påtvingat.
Australien
Artikel 7.1 av model Work Health and Safety Regulations (WHS) tar kraft den 31 december år 2016. Dessa standarder är anpassade till FN:s rekommendationer.
Taiwan
GHS är fullständigt implementerat i Taiwan.
Serbien
Tidsfristen för överensstämmelse med Republiken Serbiens officiella tidning nr 64/10 är den 1 juni år 2015. Den serbiska språket ska finnas på etiketten, men det finns bestämmelser för andra språk som skall ingå. Bestämmelser i denna förordning är nästan parallella med EU:s CLP.
Malaysia
Tidsfristen för implementering av Malasias Occupational Safety and Health Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals (CLASS) är den17 april år 2015. Regelverket avspeglar FN:s GHS-system.

OSHA riktlinjer, februari 2015

Många nedströmsanvändare i försörjningskedjan för den kemiska industrin i USA har upptäckt att OSHA:s GHS-system som schemalagts att tas i bruk den 1 juni 2015, är svårt att implementera. OSHA har nyligen gett viss befrielse till den kemiska industrin i form av en diskretionär efterlevnadspolicy.

Fram till den 9 februari 2017 kommer inte OSHA att nämna de nedströmsanvändare i försörjningskedjan för den kemiska industrin som inte kan uppfylla tidsfristen för tillhandahållande av GHS-kompatibla etiketter och SDS den 1 juni 2015, på grund av oförmåga att få den information som behövs från sina leverantörer i tidigare led.

För att övervägas för diskretionär prövning måste ett företag tillhandahålla:

 • Dokumenterat bevis på försök att erhålla nödvändig information från uppströmsleverantörer.
 • Dokumenterat bevis på försök att erhålla information från andra källor.
 • Dokumenterat bevis på försök att klassificera data själva.
 • En tydlig och verkställbar tidsfrist för efterlevnad.

För att ta reda på mer, besök OSHA:s webbplats.


GHS-etikett

GHS hade som syfte att skapa en tydlig och konsekvent metod för kommunikation om kemikalier genom etikettering och dokumentation. Men med hotande tidsfrister för efterlevnad anser kemiföretag att kraven är allt annat än tydliga och konsekventa.

Vilka är de obligatoriska etikettelementen och hur används de? För muspekaren över de blå prickarna på sidan av denna etikett för att ta reda på mer.

Produktnamn

Signalord

Ett eller två signalord, antingen VARNING för produkter med "mindre allvarlig eller icke-dödlig fara", eller FARA för produkter med "allvarlig eller potentiellt dödlig fara"

Faroangivelser (H-angivelser)

71 H-angivelser ger produktvarningar om säkerhet, hälsa och miljö. Åtminstone en angivelse måste finnas på GHS-etiketten. H-angivelser ersätter EU:s R-fraser.

Skyddsangivelser (P-angivelser)

Åtminstone en och upp till sex P-angivelser finns på etiketten. Var och en relaterar till etikettens piktogram och ger anvisningar för förvaring, hantering och första hjälpen. P-angivelser ersätter EU:s S-fraser.

Produktbeteckning

En produkt identifieras vanligtvis av antingen dess CAS- eller IUPAC-nummer.

 • IUPAC är en sammansättning av bokstäver, siffror och bindestreck som identifierar kemiska föreningar och kan vara tiotals tecken långa.
 • CAS-nummer delas in i tre delar av bindestreck. Den första delen består av mellan en och sju siffror; den andra delen av två siffror och den tredje delen av en siffra.

Identifiering av leverantör

Leverantörens namn, adress och telefonnummer måste finnas på etiketten.

Piktogram

Det finns nio svarta, vita och röda, ruterformade GHS-piktogram, som alla gör det enkelt att snabbt identifiera en försiktighetsåtgärd. Etiketter får inte ha några tomma röda rutor.

Tilläggsinformation

Detta kan vara vad som helst som leverantören väljer: en streckkod, en webbsidas URL, företagets logotyp, lageruppgifter, HazMat kontaktinformation i nödsituation. Tilläggsinformation kan skrivas ut i färg för att förmedla ytterligare information och stödja företagens varumärkesstandarder.

Krav på etikettstorlek

Observera att det inom EU krävs att piktogram är åtminstone 1/15 av etikettens storlek.

Behållare Minsta etikettstorlek (mm)
<3> 74 x 52
3-5 liter 105 x 74
5-500 liter 148 x 105
>500 liter 210 x 148

Överväganden vid utskrift av GHS-etiketter

Det har varit vanligt att använda svartvit (enfärgad) utskrift av etiketter vid anläggningar som arbetar med kemisk tillverkning och lagerhållning. Men detta håller på att förändras — i nästan alla länder krävs det att GHS-piktogram har en röd ram. Samtidigt som det är ett alternativ att använda etikettmedia med förtryckta röda romber, förlitar sig denna metod på att operatören väljer rätt antal och disposition av röda romber. Ett enkelt fel skulle kunna resultera i bristande efterlevnad och böter.

Utöver detta krävs det att alla produkter som behöver certifiering enligt International Maritime Dangerous Goods (IMDG) även behöver en etikett som uppfyller specifikationerna enligt BS5609-standarden för vidhäftning och färgbeständighet i saltvatten. Samtidigt som efterlevnad av BS5609-standarden till stor del är beroende av mediet som används för utskrift av etiketten, kan inte alla utskriftssystem producera en etikett som kommer att klara av de tester som krävs.

Många av våra partners erbjuder skrivare som är speciellt utformade för att hjälpa kemiföretag uppfylla de nya GHS-standarderna. Eftersom BarTenders utskriftsarkitektur är byggd enligt Microsofts drivrutinsstandarder är vi en anpassningsbar del av din GHS-lösning, oavsett vilken Windows-skrivare du väljer.

För mer information om utskrift i enlighet med GHS-standarder, kontakta oss och vi sätter dig i kontakt med en återförsäljare av BarTender som kan hjälpa dig fatta rätt beslut för din verksamhet.


BarTender och GHS: Tillförlitlig. Skalbar. Anpassningsbar.

BarTender® är det säkra och betrodda etikettprogrammet som anpassar sig för att uppfylla globala regelverk och företagskrav inom den kemiska industrin.

Med BarTender kan du skapa och automatisera produktionen av GHS-etiketter, med centraliserad styrning och säkerhet. Använd BarTender för att ansluta din produkt och regulatoriska information till en rad skrivare, med samma okomplicerade stöd för en skrivare vid en enda anläggning som för tusentals skrivare från flera skrivarfamiljer över ditt globala nätverk.

Alla utgåvor av BarTender stödjer alla moderna skrivsystem, vilket möjliggör för ditt företags globala tillväxt och strategier för överensstämmelse. En teckensnittsbaserad samling av GHS-tecken är även inkluderad: Använd den för att skriva ut piktogram på förformaterad etikettmedia eller för att skapa dina egna piktogram med röda kanter.

BarTenders provetikettmallar

Automatisering av distribution av GHS-etikettering kan minimera riskerna för felanvändning som följer med manuella system och kan hjälpa till att tillhandahålla driftskompatibilitet vid din anläggningar och genom hela försörjningskedjan. Kemiföretag runt om i världen skapar och automatiserar sina GHS-etikettprogram baserat på teknologin i provetiketten som finns inkluderad i BarTenders utgåvor Automation och Enterprise Automation.

Använd BarTenders provetikett som utgångspunkt när du automatiserar produktionen av dina GHS-etiketter. Provetiketten tillhandahåller anslutningen mellan dina data och din skrivare — oavsett om de hämtas från ett globalt ERP-system, en tredje parts databas, en intern databas eller från ett kalkylblad på din hårddisk. Etikettdata kan kopplas till produktens SDS, vilket förenklar processerna vid din anläggning, samtidigt som kraven för EHS&S-initiativen uppfylls. Inbyggda företagsregler hjälper till att hantera efterlevnad för piktogram och BarTenders autostorlek-funktion för piktogram möjliggör maximal användning av din etiketts utformning och optimal sikt för säkerhet.

Din betrodda GHS-partner

BarTender är din betrodda GHS-partner. Titta på vår korta video och ta reda på hur enkelt det är att skapa etiketter i enlighet med GHS med hjälp av BarTender. Titta på vårt webbseminarium för att ta reda på vad du behöver veta om GHS och distribution av rätt lösning för din verksamhet. Bläddra igenom denna webbplats och utforska dess interaktiva innehåll — lär dig allt du behöver veta om GHS-system: Etikettelement, globala tidsfrister, överväganden vid utskrift.


Vilken BarTender är rätt för dig?

Välj en utgåva nedan för att ta reda på mer eller ladda ned den kostnadsfria 30-dagars testversionen för att utforska alla funktioner i BarTender och se hur programmet kan lösa dina tuffaste behov gällande märkning, streckkodning med mera. Eller kontakta oss för att få reda på mer om varför BarTender är den mest betrodda programvaran i sitt slag.

Skapa
(designa och skriv ut)

Basic-utgåvan

Professional-utgåvan

Kom igång på bara några minuter!

Alla Basic-funktioner, plus:

 • Designa och tryck etiketter, kort med magnetremsor med mera.
 • Optimera utskriftshastigheten för alla skrivare eller märkanordningar.
 • Designa datainmatningsformulär som ger datavalidering och accepterar inmatning av utskriftstid från tangentbordet eller en streckkodsläsare.

Licensierad per PC

 • Avläsning av data från CSV-filer, databaser och Excel. Enkelt att söka och välja poster för utskrift.
 • Koda RFID-etiketter.

Licensierad per PC

Skapa & automatisera
(designa, skriv ut och kontrollera)

Automation-utgåvan

Enterprise Automation-utgåva

Alla Professional-funktioner, plus:

Alla Automation-funktioner, plus:

 • Skriv ut automatiskt från alla typer av system eller enheter som svar på dataöverföringar och SDK-åtgärder.
 • Designa med hjälp av Intelligent Templates för att minska underhållet.
 • Säkra utskriftsmiljön med användar- och grupproller.
 • Övervaka pågående utskriftsstatus och se detaljerad historik över systemanvändning.

Licensierad per skrivare

 • Automatisk utskrift som svar på webbtjänst-API eller TCP/IP-kommunikation.
 • Integrera med SAP och Oracle.
 • Dra nytta av centraliserad systemförvaltning, webbläsarskött utskrift, centraliserad mallagring med versionskontroll, stöd för elektroniska signaturer, full SDK-kontroll, kodning av smartkort och mycket mer.

Licensierad per skrivare


Relaterad information

Regulatorisk lösning
Global Harmonization System (GHS) (globalt harmoniserat system)

GHS hade som syfte att skapa en tydlig och konsekvent metod för kommunikation om kemikalier genom etikettering och dokumentation. Men kemiföretag anser att kraven är allt annat än tydliga och konsekventa. Läs mer om GHS och hur BarTender kan hjälpa ditt företag med överensstämmelse, oavsett var i världen du driver din verksamhet.

Industrilösning
Etiketthantering inom försörjningskedjan

BarTender är alternativet för etikettering inom försörjningskedjan för globala tillverkare, distributörer 3PL- och lagerhållningsföretag. Ta reda på hur BarTender kan hjälpa till att effektivisera din verksamhet — och samverka mer effektivt med hela din försörjningskedja.

PDF-blad
Förenklad kemisk etikettering för efterlevnad

Mer om BarTender och kemisk märkning i denna nedladdningsbara källa.

Seagull Scientific är en stolt medlemsorganisation i National Association of Chemical Distributors (NACD), den enda stora tillverkaren av etiketter, streckkoder och RFID-programvara som är invald till NACD-medlemsskap.

Mer information

Industrilösning
BarTender för kemisk märkning

GHS-etikettelement
Piktogram

GHS-etikettelement
H-angivelser och P-angivelser

Industrilösning
BarTender för etiketthantering inom försörjningskedjan

PDF-blad
BarTender för kemisk märkning

BarTender översikt

Köp BarTender


Våra kunder säger

"BarTenders förmåga att integrera med alla programmerings- och hanteringssystem för ERP och säkerhetsdatablad, i kombination med sin lättanvända och kraftfulla Intelligent Templates™, har gjort programmet till vår främsta programvaruprodukt för integrering och lösning av utmaningar förknippade med GHS-kompatibel märkning för alla våra kunder inom den kemiska industrin."
—Rick Schilling, ordförande, Integrated Productivity Systems (IPSi)